kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 570 787 182

Statut Fundacji „Edukacja i Sport”

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Fundacja pod nazwą "EDUKACJA i SPORT", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Ryszard Kostrzewskiego oraz Dariusza Wieruszyńskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 6 marca 2014 roku przez notariusz Małgorzatę Z. Król w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Żwirki nr 19, Repertorium A nr 1477/2014, i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu Fundacji.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
§ 2

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3
 1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby - także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 4
 1. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność statutową poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5
 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może być uzupełniona o skrót nazwy lub wyróżniający znak graficzny.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§ 6

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celem Fundacji jest:

 1. gromadzenie środków finansowych i materialnych na budowanie szkół i prowadzenie działalności oświatowej, pedagogicznej i wychowawczej,
 2. prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół mistrzostwa sportowego,
 3. organizowanie wyjazdów szkoleniowych, rekreacyjnych, kolonii i obozów (w tym sportowych) dla dzieci i młodzieży, działania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. przyznawanie stypendiów,
 5. działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 6. działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 7. promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców,
 8. sprawowanie opieki nad młodymi sportowcami,
 9. mentoring – czyli inspirację, stymulowanie rozwoju ucznia w jego drodze samorealizacji oraz ewaluację i pomoc w programowaniu sukcesu ucznia,
 10. coaching – interaktywny proces szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga, pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi,
 11. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność edukacyjna, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 12. pomoc instytucjom wsparcia społecznego, kultury oraz prowadzących działalność pedagogiczną w ich zarządzaniu, tworzeniu planów marketingowych oraz kreowaniu wizerunku, organizacji czasu wolnego, rozwijania kreatywności oraz promocji działań społeczno-kulturalnych,
 13. organizowanie warsztatów, kursów dla dzieci, praktyk pedagogicznych dla nauczycieli,
 14. zakup i dystrybucję lektur szkolnych, podręczników itp.,
 15. organizacja pobytu dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego u rodzin w Polsce,
 16. organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych poświęconych oświacie,
 17. organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej,
 18. wspieranie różnorodnych form aktywności Społecznej,
 19. pomaganie w wyszukiwaniu, zdobyciu i utrzymaniu miejsca pracy
 20. umożliwianie pomocy w zakresie zdobycia i utrzymania zakwaterowania,
 21. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
 22. przeciwdziałanie bezrobociu, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc w samo zatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości,
 23. zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym,
 24. pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy - odbiorcy,
 25. doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe,
 26. szkolenia, podnoszenie kwalifikacji,
 27. zakładanie i prowadzenie Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej,
 28. zakładanie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości,
 29. organizowanie odczytów, szkoleń i warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej,
 30. aktywizacja społeczna poprzez sport, turystykę i krajoznawstwo,
 31. organizowanie imprez turystycznych i sportowych,
 32. przywrócenie zdolności zatrudnieniowej i objęcie działaniami aktywizującymi oraz umożliwienie podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby bezrobotne w wieku niemobilnym tj. powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50 roku życia, którzy w świetle art. 49 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostali uznani za osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 33. działania mające na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 34. poprawa zdolności adaptacyjnych w środowisku i wsparcie w procesie usamodzielniania i readaptacji społecznej wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich,
 35. zapobieganie wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu oraz zapobieganie tworzeniu się patologii społecznej,
 36. koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami i dysfunkcjami,
 37. organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących wyrównywanie szans, równouprawnienie oraz przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu społecznemu,
 38. podnoszenie poziomu aktywności zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem i wykolejeniem społecznym, w szczególności wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz ich rodzin,
 39. wyrównywanie szans wychowanków po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej dla nieletnich;
 40. przeciwdziałanie demoralizacji,
 41. wspieranie ludzi starszych w ich codziennym życiu,
 42. pomoc finansową, rzeczową, psychospołeczną i prawną dla osób starszych,
 43. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 44. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia, w szczególności osób niepełnosprawnych i osób starszych, organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego,
 45. ochrona i promocja zdrowia,
 46. upowszechnianie i ochrona praw dziecka i praw kobiet,
 47. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 48. wspieranie postaw ekologicznych i promowanie świadomości związanej z ochroną środowiska i zwierząt,
 49. działania na rzecz szeroko rozumianej ekologii,
 50. organizacja i prowadzenie zjazdów, sympozjów, konferencji, warsztatów, seminariów, wystaw, szkoleń, kursów, pokazów, festiwali, koncertów, konkursów i dyskusji w zakresie celów Fundacji,
 51. działalność wydawniczą w zakresie celów Fundacji,
 52. tworzenie placówek naukowych, edukacyjnych i szkoleniowych kształcących w zakresie celów działania fundacji,
 53. współdziałanie z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i oświatowymi w zakresie celów Fundacji,
 54. prowadzenie poradnictwa na rzecz osób do których kierowane są działania Fundacji,
 55. współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji, utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
 56. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych,
 57. podnoszenie pozycji społecznej Polaków na stałe mieszkających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, z wyboru lub w wyniku zdarzeń historycznych na Wschodzie, poprzez ułatwianie im dostępu do szeroko pojętej polskiej oświaty, kultury i edukacji,
 58. zbliżanie do Ojczyzny Polaków na stałe mieszkających za granicą RP na Wschodzie, umacnianie wśród Polaków mieszkających na stałe za granicą RP poczucia przynależności i godności narodowej,
 59. fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego (także z Kartą Polaka i z Kartą stałego pobytu w Polsce), mieszkających za granicą, kształcących się w polskich szkołach i uczelniach,
 60. fundowanie stypendiów dla nauczycieli języka polskiego w miejscach skupisk Polaków za granicą,
 61. międzyszkolna wymiana i pobyty śródroczne uczniów,
 62. organizacja przeglądów polskiej sztuki,
 63. organizacja występów twórców i zespołów polonijnych w Polsce,
 64. organizowanie wystaw artystów polonijnych,
 65. wspieranie działalności instytucji kultury polskiej mających swoje siedziby za granicą,
 66. organizowanie kursów i warsztatów dla animatorów i twórców ruchu artystycznego,
 67. udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia.
 68. skupianie wokół idei Fundacji osób i instytucji w kraju i za granicą,
 69. ochrona praw - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
 70. rozwijanie aktywności postaw obywatelskich,
 71. działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 72. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych,
 73. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji publicznej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi,
 74. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 75. działalność na rzecz poszanowania praw mniejszości narodowych, religijnych i społecznych,
 76. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony, dóbr, kultury i tradycji,
 77. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 78. współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w kraju i w krajach, do których kierowana jest pomoc,
 79. współpraca z podmiotami gospodarczymi,
 80. występowanie do instytucji publicznych i gospodarczych z wnioskami o sfinansowanie określonych programów, w tym ubieganie się o dotacje,
 81. organizowanie zbiórek pieniężnych na cele statutowe,
 82. współpraca z organizacjami polonijnymi,
 83. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi, organizacjami kombatanckimi, kościołami i mediami,
 84. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży,
 85. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji,
 86. tworzenie, prowadzenie i finansowanie za granicą placówek o charakterze oświatowym, edukacyjnym i wypoczynkowo-konferencyjnym.
 87. inna działalność mieszczącą się w zakresie realizowania głównego celu fundacji.
 88. promocja i organizacja wolontariatu,
 89. działalność charytatywna,
 90. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 91. prowadzenie pomocy w zakresie utrzymania abstynencji, lub jak najszybszego rozpoczęcia terapii uzależnień, pomoc w leczeniu uzależnień i profilaktykę uzależnień,
 92. prowadzenie badań i analiz oraz wykładów, konferencji szkoleń i treningów związanych z profilaktyką i leczeniem uzależnień,
 93. pomoc socjalna,
 94. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 95. profilaktyka przestępczości wobec osób zagrożonych zejściem na drogę przestępstwa, skierowana szczególności do grup ryzyka oraz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
 96. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
 97. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. ustanowienie stypendiów dla dzieci i młodzieży znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz szczególnie uzdolnionych studentów i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 2. ustanowienie stypendiów dla młodych sportowców,
 3. organizację szkoleń oraz obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 4. zakup sprzętu sportowego, literatury oraz innego wyposażenia dla szkół i instytucji kształtujących młodych,
 5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji,
 6. prowadzenie działalności edukacyjnej i sportowej poprzez prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w szczególności szkoły mistrzostwa sportowego – szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,
 7. prowadzenie Mentoringu i Coaching,u,
 8. prowadzenie pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, nauki języków obcych,
 9. prowadzenie internatu i bursy szkolnej.
 10. Fundacja realizuje swoje cele wspierając wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich poprzez:
  1. reedukację i dokształcanie;
  2. realizację innowacyjnych projektów związanych zarówno z resocjalizacją, jak i usamodzielnieniem wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz rozwijaniem ich zainteresowań;
  3. pracę motywacyjną;
  4. wparcie w sytuacjach kryzysowych;
  5. realizowanie i wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych;
  6. poszerzanie wiedzy o Polsce, Europie i świecie;
  7. pomoc w nabywaniu praktycznych umiejętności;
  8. organizowanie spotkań z artystami, naukowcami, przedstawicielami władz;
  9. pomoc materialną całym rodzinom obecnych i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz rodzinom patologicznym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
  10. niesienie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej i medycznej;
  11. pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy;
  12. wspieranie w kontaktach z instytucjami sektora publicznego, pozarządowego i wszelkimi podmiotami mogącymi wspierać ich w procesie integracji społecznej;
  13. organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej;
  14. przygotowanie do opieki nad dziećmi;
  15. pracę z rodzinami obecnych i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz pracę z rodzinami patologicznymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
  16. wspieranie procesu integracji wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w środowisku otwartym;
  17. włączenie osób objętych opieką Fundacji w działania na rzecz innych jednostek;
  18. podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie;
  19. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wychowanków i byłych wychowanków zakładów resocjalizacyjnych, jak również ludzi i podmiotów z nimi współpracujących;
  20. promowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu – organizowanie kampanii społecznych, debat, paneli dyskusyjnych i konferencji,
  21. utworzenie platformy współpracy różnych podmiotów (zarówno sektora publicznego – administracji rządowej i samorządowej, jak i pozarządowego) służącej wspieraniu osób objętych opieką Fundacji,
  22. tworzenie punktów integracji społecznej,
  23. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz dążenie do rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Europy i innych krajów,
  24. włączanie się w międzynarodowe inicjatywy dotyczące problematyki związanej z wykluczeniem społecznym i resocjalizacją oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego;
  25. inicjowanie i prowadzenie badań w przedmiocie związanym z działalnością Fundacji;
  26. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  27. działalność charytatywną;
  28. udzielanie zapomóg i innych form pomocy w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Majątek fundacji stanowić będą:

 1. Fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysięcy złotych),
 2. Prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację,
 3. Inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, nieruchomości i ruchomości, oraz innych praw majątkowych nabytych w toku działania Fundacji,
 4. Dalsze środki Fundacja uzyskiwać będzie z darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji i instytucji państwowych i samorządowych, odsetek bankowych i przychodów z majątku, spadków, zapisów, zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości, o ile takie Fundacja będzie posiadała, subwencji, funduszy celowych, państwowych i Unii Europejskiej oraz innych prawnie dopuszczalnych źródeł.
 5. Fundacja może być udziałowcem, wspólnikiem spółek osobowych i kapitałowych w celu uzyskania dochodów przeznaczonych na działalność statutową.
 6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych - zgodnie z przepisami polskiego prawa.
 7. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy/spadkodawcy/zapisodawcy nie postanowili inaczej. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
 8. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 9. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 10. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 11. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 12. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 11

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić będą w szczególności z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, datków i subwencji;
 2. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;
 3. zysku z lokat w bankach i instytucjach finansowych w kraju i za granicą;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 5. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
 6. innych źródeł, dotacji publicznych i środków publicznych oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej.
§ 13
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację wskazanych w § 7 celów Fundacji.

Władze Fundacji

§ 14
 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 15
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków.
 3. W skład rady fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Innych członków pierwszego składu Rady Fundacji mogą powołać Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 5. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w wyniku: złożenia rezygnacji, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Fundacji.
 6. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 16
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie.
 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 5. Kworum Rady Fundacji, czyli liczba zgromadzonych członków Rady, których obecność jest niezbędna do podjęcia prawomocnych decyzji wynosi co najmniej połowę wszystkich członków Rady.
§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Uchwalanie jej regulaminu.
 2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji i wyznaczenie likwidatora.
 8. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji.
 9. Uchwalanie statutów szkół.
 10. Tworzenie na podstawie uchwały (zwykłą większością głosów składu Rady) oddziałów, zakładów, przedstawicielstw, filii, jednostek terenowych, biur i innych jednostek organizacyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby - także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
 12. Ustalanie regulaminu Zarządu Fundacji i przedstawianie tego regulaminu do uchwalenia Zarządowi.
§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 19
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Prezes Zarządu i Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością głosów przez członków Rady Fundacji.
§ 20
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów działania Zarządu,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
  8. tworzenie i znoszenie stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji w kraju i za granicą,
  9. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 21
 1. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo członek Zarządu łącznie z Prezesem albo dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 złotych (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Fundacji i jednego z członków zarządu.
§ 22

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie prowadzące działalności gospodarczej.

§ 23

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Zmiana Statutu

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji podejmując decyzję zwykłą większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Zmiana w statucie może nastąpić z inicjatywy Fundatora, Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji.

Połączenie z inną Fundacją

§ 25
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym jej decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały dla swej skuteczności.

Likwidacja Fundacji

§ 27
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidację prowadzi Likwidator.
 3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.